top of page

Regulamin Blast Arena

 

§ 1
Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników Blast Areny i Fun Parku DIGILOO (Obsługa).
§ 2
Blast Areną zarządza DB&M Investments Sp. z o.o., KRS 0000413586, NIP: 5213628618.
§ 3
Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.
§ 4
Osoby przebywające na terenie Blast Areny zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
§ 5
Na terenie Blast Areny i Fun Parku Digiloo obowiązuje zakaz palenia. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych, oraz jakichkolwiek środków odurzających. 
 
Zasady dotyczące gry w elektroniczny paintball
§ 6
Elektroniczny Paintball jest nowoczesną formą rozrywki w której każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych. 
§ 7
Regulamin stanowi zespół zasad gwarantujących dobrą i bezpieczną zabawę na terenie Balst Areny.
§ 8
Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Balst Areny po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
§ 9
W grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 8 roku życia.
§ 10
Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
§ 11
Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
§ 12
W przypadku grupy osób małoletnich biorących udział w grze (Grupa) odpowiednią zgodę, powinna wyrazić osoba, której opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (Opiekun).
§ 13
Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości co do jego pełnoletności.
§ 14
Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
§ 15
Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania

z jego wyposażenia. Szkolenie jest bezpłatne.
§ 16
Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry,

w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania. 
§ 17
Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).
§ 18
Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:
            - biegania oraz czołgania;
            - agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
            - fizycznego kontaktu między Graczami;
            - chwytania broni innego Gracza;
            - używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
            - wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
            - palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
            - wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy,
           - celować, strzelać do osób nie biorących udziału w grze.
§ 19
Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.
§ 20
Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.
§ 21
Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun o którym mowa w

§ 14.

Rezerwacje
§ 22
Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.
§ 23
Rezerwacji można dokonywać na recepcji, telefonicznie lub mailowo.
§ 24
Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 5 minut przed planowaną grą.
§ 25
Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem.

§  26

Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu.

bottom of page